Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

 • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

  Informacje o naborze Konkurs nie jest podzielony na rundy Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2021 r. (od godziny 8:00).Termin, do którego można składać wnioski – 18 maja 2021 r. (do godziny 12:00:00).Termin rozstrzygnięcia może ulec wydłużeniu w przypadku wpływu znacznej liczby wniosków.Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez […]

 • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 20 304 900,00 PLN

 • Fundusze unijne konkursy

  Informujemy o nowym konkursie na prowadzenie prac B+R. Krótki opis warunków konkursu podajemy poniżej, a szczegółowe opracowanie (Konspekt) możesz pobrać z naszego serwera klikając w link: „Konspekt NCBiR – prowadzenie prac B+R – Konkurs 5/1.1.1/2017 „   Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Działania 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17   Przedmiotem konkursu jest […]

 • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

  Informujemy o opublikowaniu nowych wytycznych dotyczących określenia osi priorytetowych dla województwa mołopolskiego. Prezentujemy do pobrania aktualny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji […]

Szukaj w Kancelaria Audytorska