Fundusze unijne wnioski dofinansowania

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Typ projektu I: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA.

Informacje o konkursie

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Terminy:
Termin, od którego można składać wnioski – 29 kwiecień 2021 r. (od godz. 8:00).
Termin, do którego można składać wnioski – 8 czerwiec 2021 r. (do godz. 12:00:).
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.


Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:
LISTOPAD 2021, IV kwartał 2021

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w inteligentną specjalizację Województwa Śląskiego – MEDYCYNĘ oraz w cele Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzące do wzrostu innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R zwieńczone ich komercjalizacją, jak również poprawy jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Grupy technologii w obszarze inteligentnej specjalizacji Medycyna wynikające z prowadzonego Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania przedstawia poniższa lista:

Biotechnologie medyczne

 • Hodowle komórkowe i tkankowe, w szczególności hodowle komórek macierzystych i ich wykorzystanie
 • Inżynieria tkankowa i medycyna naprawcza
 • Oprogramowanie i sprzęt specjalistyczny do komputerowego wspomagania biotechnologii medycznych, w tym do modelowania białek oraz procesów oddziaływań międzycząsteczkowych
 • Technologie oparte na genomice, proteomice i metabolomice w diagnostyce, prognostyce i terapii medycznej
 • Bionanotechnologie
 • Biomateriały do bioprotezowania jako nośnik czynników biolegicznie aktywnych
 • Leki, proleki, ich nośniki i systemy do ich uwalniania
 • Technologia transgenezy w medycynie
 • Nutrikosmetyki
 • Biomateriały, bioprotezy oraz technologie ich wytwarzania i modyfikacji oparte m.in. o druk 3D
 • Technologie alternatywne ograniczające testy na zwierzętach
 • Immunoprofilaktyka
 • Radiofarmaceutyki do zastosowań obrazowania w onkologii (PET – pozytonowa emisyjna tomografia)
 • Systemy mechanicznego wspomagania serca i wszczepialne protezy serca
 • Bioprotezy sercowe z wykorzystaniem technologii inżynierii tkankowych
 • Mechaniczne protezy zastawek serca
 • Preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze
 • Telemedycyna w profilaktyce, diagnostyce, terapii i rehablitacji pacjentów
 • Zaawansowane systemy modelowania medycznego, bazujące na technologiach wirtualnych i rzeczywistości rozszerzonej
 • Teleinformatyczne systemy przesyłu , gromadzenia i analizy danych medycznych
 • Telechirurgia, teleoperatory i roboty chirurgiczne
 • Systemy monitorowania i nadzoru oraz diagnostyki, terapii i rehabiltacji w różnych specjalizacjach medycznych
 • Specjalistyczne systemy baz danych medycznych i analiz danych masowych (Big Data)

Technologie inżynierii medycznej:

 • Programowalne implantowalne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne
 • Urządzenia do nieinwazyjnej diagnostyki i terapii z wykorzystaniem elektrostymulacji
 • Urządzenia do inwazyjnej diagnostyki i terapii z wykorzystaniem elektrostymulacji
 • Mechatroniczne narzędzia do zastosowania w chirurgii małoinwazyjnej
 • Metody diagnostyczne stosowane w badaniach przesiewowych i diagnostyce molekularnej
 • Technologie dla inwazyjnej kardiologii
 • Technologie związane z elektrokardiografią
 • Urządzenia do aktywnej diagnostyki, terapii i rehablitacji
 • Zaawansowany sprzęt i narzędzia medyczne stosowane w salach operacyjnych i jednostkach specjalistycznych
 • Technologie internetu rzeczy stosowane w infrastrukturze medycznej dla poradni, szpitali oraz ratownictwa medycznego
 • Polimery biozgodne do zastosowania w medycynie rekonstrukcyjnej i jako nośnik leków
 • Medyczne systemy doradcze wpomagające i symulacyjne w procesie leczenia pacjenta
 • Mikro oraz nanorobotyka medyczna oraz mikro i nanourządzenia diagnostyczne oraz terapeutyczne
 • Technologie genoterapeutyczne
 • Technologie urządzeń zrobotyzowanych stosowanych w rehabilitacji
 • Technologie przywracania, wspomagania i podtrzymywania funkcji życiowych
 • Preparaty krwiopochodne i Urządzenia telemedyczne i roboty do opieki domowej
 • Sztuczna inteligencja w medycynie
 • Ubieralne urządzenia pomiarowe i doradcze (wereable devices) dla spersonalizowanej medycyny i sportu
 • Technologie materiałowe w medycynie, w tym technologie modyfikacji powierzchni
 • Technologie procesów materiałowych w protetyce stomatologicznej
 • Zaawansowane technologie aparaturowe dla medycyny, w tym m.in. matki i dziecka, osób w wieku podeszłym
 • Zaawansowane technologie dla medycyny spersonalizowanej
 • Technologie fotoniczne dla diagnostyki i terapii medycznej

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 20 304 900,00 PLN

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Trwa wczytywanie

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.