DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTÓW TYPU CENTRA BADAWCZO-ROZWOJOWE PO IR

 

II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

 

Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2016r.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Kryteria wyboru projektów

Osobny plik do pobrania >> TUTAJ <<

 

Kto może składać wnioski?

Działanie 2.1 skierowane jest do przedsiębiorstw.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie w ramach Działania 2.1 PO IR wynosi 1 000 000 000 PLN, w tym,

 • 89 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz
 • 900 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

 

Minimalna wartość projektu – 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych.

 

Intensywność wsparcia:

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. (w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 – Dz. U. z 2015 r. poz.787) w podziale na rodzaje pomocy:

 

Pomoc regionalną: 

Województwo/lokalizacja projektu Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Przedsiębiorcy inni niż MSP
m.in. śląskie 45% 35% 25%
Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie (najwyższy poziom dofinansowania) 70% 60% 50%
m.in. na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy (najniższy poziom dofinansowania – informacyjnie dla porównania) 30% 20% 10%

Opracowanie na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej.

 

Pomoc na prace rozwojowe:

 

  Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Przedsiębiorcy inni niż MSP
Max. pomoc na prace rozwojowe 45% 35% 25%

Mapa pomocy regionalnej:

MAPA_pomoc regionalna

MAPA_pomoc regionalna

 

Źródło: strona internetowa Komisji Europejskiej

 

Pomoc de minimis: 

  Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Przedsiębiorcy inni niż MSP
45% 35% 25%

Uwaga: uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.

 

 

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 oraz celów Działania 2.1 PO IR realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Cele te zostały określone jako wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W ramach konkursu pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje typu Centra Badawczo-Rozwojowe w rozumieniu Rozporządzenia MG.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

 

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, mogą przystąpić:

 1. przedsiębiorcy MSP oraz
 2. przedsiębiorcy inni niż MSP.

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

 

 

Zasady finansowania projektów

Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi:

 • w zakresie infrastruktury
 • w zakresie prac rozwojowych
 • pomoc de minimis

Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
  b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem   określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
  d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi   opinię rzeczoznawcy budowlanego  potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone
  w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,
  b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
  c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
 • spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa
i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych (nabycie oraz leasing nieruchomości) nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie).
W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, wszystkie wydatki w ramach Projektu stają się niekwalifikujące się do objęcia wsparciem.

Za rozpoczęcie realizacji Projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją Projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, trwa ok. 90 dni roboczych.

 

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Gospodarki

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej
i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG), w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres MG z dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR.

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii Ministerstwa.

 

UWAGI:

Definicje

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – >> KANCELARIA EXPERIO <<

 

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.