Fundusze unijne konkursy

Wysokość refinansowania przez MARR usług realizowanych przez Kancelarię Audytorską EXPERIO

Nasze usługi mogą być dofinansowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR) dla Firm, które zarejestrowane są na terenie województwa małopolskiego. Wartość dofinansowania (a właściwie refinansowania) wykonanych usług wynosi nawet 95% – w przypadku pierwszego zlecenia.

Aby uzyskać refinansowanie z naszych usług, należy wystąpić do MARR (po otrzymaniu naszej oferty !) o tzw. BON SUKCESU. 

Kto może skorzystać z dofinansowanych przez MARR usług Kancelarii Audytorskiej EXPERIO

Z dofinansowania BONY SUKCESU może skorzystać każde Przedsiębiorstwo, które posiada główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego i ma to potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Wsparcie w ramach przyznanych grantów (bonów) może zostać przeznaczone na zakup przez Grantobiorcę specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego takie jak np. usługi doradztwa podatkowego, prawnicze lub reklama.

Otrzymane wsparcie może zostać przeznczone m.in. na zakup usług doradczych, które posiadają charakter prorozwojowy (wcześniej zdiagnozowane przez Przedsiębiorstwo) takie jak:

a) monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, 

b) organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa, 

c) uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności w tym również uzyskiwanie ww. certyfikatów, 

d) optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców, 

e) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwanie certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,

f) wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP), 

g) instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem, 

h) procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa, 

i) opracowania na potrzeby Grantobiorcy specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego (np. Horyzont 2020), np. przygotowanie koncepcji badawczych, mogących być podstawą do aplikowania (nie dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, np. wniosku o udzielenie wsparcia), 

j) wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub postępowania w tym zakresie.

Podmiot może ubiegać się maksymalnie o dwa granty w ramach Projektu Grantowego.

Maksymalna wartość Grantu (bonu) wynosi 20.000 PLN w przypadku pierwszego grantu.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy wynosi:

a) dla MŚP wpisujących się w specjalizacje regionalne Małopolski:

1) 95% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz pierwszy,

2) 85% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz drugi,

3) 75% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz trzeci,

4) 70% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz czwarty i kolejny,

b) dla MŚP niewpisujących się w specjalizacje regionalne Małopolski:

1) 90% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz pierwszy,

2) 80% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz drugi,

3) 70% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz trzeci i kolejny.

Wpisywanie się w specjalizacje regionalne Małopolski jest ustalane na podstawie wskazania przez Grantobiorcę działalności prowadzonej(-ych) w ramach obszaru(-ów) specjalizacji regionalnej(-ych) Małopolski oraz uzasadnienia związku Grantu z taką działalnością we wniosku o powierzenie Grantu.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania z MARR

Zarys małopolskich inteligentnych specjalizacji został przedstawiony w  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Do dziedzin specjalizacji zaliczono:

  • Nauki o życiu (Life Science) 
  • Energia zrównoważona 
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym multimedia (ICT) 
  • Chemia 
  • Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń), 
  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy, 
  • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego.

Ze szczegółowym opisem możesz zapoznać się klikając w >>Poznaj małopolskie inteligentne specjalizacje <<

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.